martes, 9 de enero de 2018

EN DILIGENCIA A BADALONA
Dentro de pocos días, los carros volverán a rodar por las calles de Sant Andreu, será la fiesta de “els tres tombs”. Hoy es todo un acontecimiento oir trotar las herraduras sobre el asfalto pero tiempo atrás era lo más normal,  antes de la mecanización del transporte solo había dos formas de surcar los caminos, a pie o mediante caballerías, montadas o en carro.
Hoy recuperamos un fragmento de la historia de Badalona, publicado en la Historia de Badalona de J.Mª Cuyás,  donde se narra el viaje  que hizo entre ambas poblaciones el Sr. Agustí Albertí y que por suerte para nosotros dejó documentado.


Viatge de Barcelona a Badalona,
fet per l'Agustí Albertí.
«Els cotxes sortien invariablement cada hora de Barcelona passant pel davant del carrer del Portal Nou, que era on començava la carretera emmarcada per dues rengleres d'alts plàtans. Passava pel lloc on avui s'aixeca el Palau de Justícia i tirava de dret bo i passant pel Pont dels Àngels fins a les primeres cases de Sant Martí.
Aquell lloc que s'anomenava l'esplanada, s'estenia des del parc incipient que aleshores s'estava construint damunt les runes de la Ciutadella, fins al Bogatell, un bon xic més amunt del lloc que avui ocupa l'arc del Triomf.
Allò era una mena de desert. No hi havia senyal de l'esplèndida urbanització que més tard s'hi realitza amb el nom de Saló de Sant Joan.
En sortir del carrer del Portal Nou, es destacava, enmig d'aquella extensió de terreny deserta, la silueta del cotxe de Badalona.
Prestaven aquest servei les tres empreses combinades del Llarg, el Vinyes i el Fradera.
Quan baixa de la baca, el xicarró, va donar una llambregada a l'interior per a veure si cadascú estava al seu lloc i com que se sentien algunes protestes perquè passaven no sé quants minuts de l'hora senyalada, tanca de cop la portella, apunta un peu a la roda davantera, féu un salt damunt el pescant i fent espeternegar la tralla, bo i dret com un auriga romà, féu arrencar ràpidament la quadriga que d'una pitrada a tota marxa ens porta en pocs minuts a les primeres cases de Sant Martí.
Allí, fos perquè hi hagués més transit, fos per a donar una mica de respir els animals, aquests rellentiren el pas, la qual cosa em dóna ocasió de poder contemplar el moviment del poble. Per la meva vista anaven desfilant la gran munió d'establiments que donen vida a una població i també totes les indústries apropiades a les necessitats de la carretera i els vehicles que hi transitaven en aquella època.

Ja havíem deixat enrere les cases de Sant Martí i estàvem travessant les gerdes hortes que s'estenien a banda i banda de la carretera emmarcada sempre per la doble renglera de plàtans. Arribàvem aleshores a la riera d'Horta on es frenava una mica per a baixar el seu pendís, puix que aleshores encara no hi havia fet el pont, i una vegada passant aquell, era cosa de ritual d'enardir els animals amb espetecs de llengua i de tralla i de crits d'oixque, arri i tot el vocabulari que s'estilava, fins arribar al Besòs.
En aquest indret, a la dreta, s'hi veia una finca solitària que a mi m'encantava. La teulada a quatre vessants lluïa amb ses teules de majòlica enmig d'una vegetació esplèndida, igual que la salzereda que a cada banda del riu s'ostentava verda, fulgurant, d'una ufanor de la qual avui no es pot tenir idea, en veure el ressecament actual i la seva migradesa.
Per excepció, aquell dia el riu baixava ple, de manera que fou precís enganxar davant del tronc del cotxe una reata de tres mules més, que ja estaven allí estacionades per a llogar-se als carruatges que tenien necessitat de passar, tots els dies que les avingudes ho feien necessari, car es va tardar molt anys encara a fer-hi el pont.
A l'altra banda del riu, Sant Adrià. Quatre cases de pagès presidides per la típica església i campanaret, i arran de la carretera, un modest hostal.
Més endavant continuava la verdor maragdina de les hortes regades per la mina de Sant Loter, del costat de la magnífica torre d'en Renom d'aigua fresquíssima i avui seca del tot. Aquell bé de Déu d'hortes s'estenien sense interrupció de cap casa, com no fos alguna barraca, fins  ca'n Claris i d'allí fins ca'n Peixau, masia d'aspecte marcial evidentment construïda per a defensar-se de les escomeses de la pirateria algeriana que en altres temps havia infestat les nostres costes.
Al davant d'aquesta masia, hi havia una sínia que omplia un gran safareig i subministrava regadiu a totes les hortes de l'encontrada; més endavant, a la dreta, ca l'Anglasell, una altra masia, i ja som a Badalona.
Aleshores els cavalls ja no necessitaven els crits ni la tralla del xicarró, sinó que sentint la proximitat de la quadra, arrencaven amb una envestida i passaven ràpidament pel davant de la Plana del Corb que s'estenia entre les dues rieres, fins al carrer de Sant Isidre, en una magnífica horta dominada únicament per la masia del mateix nom i on no hi havia ni senyals de la xarxa de carrers que avui la creuen en tots sentits.
El cotxe seguia carrer de la Creu avall, fins a la parada i allí s'acabava el cruiximent d'una hora i mitja de sacseig continu, es pagaven els dotze quartos del viatge i cap a casa falta gent.»

Un Viaje de Barcelona a Badalona, 
por Agustí Albertí.
«Los coches salían invariablemente cada hora de Barcelona. Saliendo por el   “Portal Nou”, que era donde empezaba una carretera enmarcada por dos hileras de  plátanos.
Pasaba por el terreno hoy ocupado por el Palacio de Justicia y siguiendo el camino hasta cruzar el Bogatell por el Puente de los Angeles, hasta las primeras casas de Sant Martí.
Aquel lugar que se denominaba la explanada, se extendía desde el parque incipiente que entonces se estaba construyendo sobre los escombros de la Ciudadela, hasta el Bogatell, un trecho  más arriba del lugar donde se hoy se alza el arco del Triunfo.
Aquello era una zona desierta. No había señal de la espléndida urbanización que más tarde se realizó con el nombre de Salón de San Juan.
Tras salir de la ciudad, se destacaba, en medio de aquella desértica extensión de terreno, la silueta del coche de Badalona.
Prestaban este servicio tres empresas combinadas; la del Largo, el Viñas y el Fradera.

Cuando baja de la baca, el zagal, dio una ojeada en el interior para ver si cada cual estaba a su lugar y al oír algunas protestas porque pasaban no sé cuántos minutos de la hora de salida, cerró de golpe la portezuela, dio un puntapié a la rueda delantera, saltó encima el pescante y haciendo chasquear la tralla. Tieso como un auriga romano, hizo arrancar rápidamente la cuadriga que con un fuerte arranque  nos lleva en pocos minutos a las primeras casas de “Sant  Martí”.
Allí, fuera porque hubiera más carruajes, o para dar un poco de respiro, los animales relajaron el paso, lo cual me dio ocasión de poder contemplar el trajín de la población. Frente a mi iba desfilando la gran cantidad de establecimientos que dan vida a una población y también todas las industrias apropiadas a las necesidades de la carretera y los vehículos que transitaban en aquella época.
Ya habíamos dejado atrás las casas de “Sant Martí” e íbamos atravesando las huertas que se extendían a ambos lados de la carretera enmarcada siempre por la doble fila  de plátanos.
 Llegábamos entonces a la riera de Horta donde se frenaba un poco para bajar al lecho, por cuanto entonces todavía no había puente, y una vez pasando el vado, era de ritual el enardecer los animales con chasquidos de lengua y de tralla y de gritos de osqui, arri y todo el vocabulario que se estilaba, hasta llegar al Besós.

En este lugar, a la derecha, se veía una finca solitaria que a mí me encantaba. El tejado a cuatro vertientes lucía con sus tejas vidriadas en medio de una vegetación espléndida, igual que la sauceda que a cada ribera del Besos  ostentaba un verde fulgurante, de una belleza  que hoy no podemos imaginar, al  ver la sequedad  actual.
Por excepción, aquel día el río bajaba lleno, de modo que fue preciso enganchar ante el tronco del coche una reata de tres mulas más, que ya estaban allí estacionadas para alquilarse a los carruajes que necesitaban vadear el rio los días que las avenidas lo hacían necesario, puesto que aún se tardó mucho años todavía en construir el Puente del Besós.
Al otro lado del río estaba “Sant Adrià”. Cuatro casas de labrador presididas por la típica iglesia con su campanario, y a tocar  la carretera, un modesto hostal.
Más adelante continuaba la magnífica verdor de las huertas regadas por la mina de Sant Loter, al lado de la magnífica torre de en Renom de agua fresquísima y hoy seca del todo. Aquel don de Dios de huertas se extendían sin interrupción de ninguna casa, como no fuera alguna barraca, hasta ca’n Claris y de allí hasta can Peixau, masía de aspecto marcial evidentemente construida para defenderse de las acometidas de la piratería argelina que en otros tiempos había infestado nuestras costas.
Delante de esta masía, había una noria que llenaba un gran lavadero y suministraba regadío a todas las huertas del lugar; más allá, a la derecha, can  Anglasell, otra masía, y ya llegamos a Badalona.

Entonces los caballos ya no necesitaban los gritos ni la tralla del zagal, sino que sintiendo la proximidad de la cuadra, arrancaban con una embestida y pasaban rápidamente por delante la Plana del Cuervo que se extendía entre las dos rieras, hasta la calle de “Sant Isidre”, en una magnífica huerta dominada únicamente por la masía del mismo nombre y dónde no había ni señales de la red de calles que hoy la cruzan en todos sentidos.
El coche seguía calle de la Cruz abajo, hasta la parada y allí se acababa una hora y media de zarandeo continuo, se pagaban los doce cuartos del viaje y hacia casa que falta gente.»


domingo, 24 de diciembre de 2017

Bon Nadal amicsOs deseamos una feliz Navidad

Bon Nadal


miércoles, 15 de noviembre de 2017

El tranvía de circunvalación de Barcelona

  
Mañana 16 de noviembre se cumplirán 50 años del último viaje del tranvía de Circunvalación.
la noche del 16 de noviembre de 1967, dejaba de dar vueltas el entrañable 29, le seguiría un servicio de autobuses el 17 de aquel mes y pronto caerían sus telarañas de cobre y el asfalto empañaría sus antaño bruñidos raíles.
No siempre fue un tranvía que daba vueltas en un circuito que podría parecer el de un infantil tren eléctrico, en sus inicios cuando  alegres mulas tiraban de sus azulados coches, el tranvía iniciaba su recorrido en el punto denominado entonces boquete de la Muralla y que luego pasaría a ser parte del Paralelo.
El tranvía seguía su recorrido por las amplias calles entonces denominadas Rondas en recuerdo del camino de ronda que pasaba sobre las murallas.
La Ronda de San Pablo, de San Antonio, de la Universidad y de San Pedro serian en diversas épocas su recorrido, aunque en sus inicios al no estar urbanizada la Ronda de la Universidad, el paso se efectuaría por la calle Pelayo.
Tras las Rondas, seguiría por el salón de San Juan, la Calle Industria y el entonces Paseo de la Aduana, terminando en la plaza de Palacio.

Recorrido de la línea de circunvalación en sus orígenes sobre el plan del Maestro de obras P. Brugueres.
Nacimiento del tranvía de Circunvalación

 En el Porvenir de la Industria de enero de 1877 se podía leer: 
TRAMVIA DE CIRCUNVALACIÓN DE BARCELONA.
 «Atentamente invitados por la Sociedad Catalana de Tranvías, concesionaria de el tranvía de circulación de esta capital, tuvimos el gusto de examinar minuciosamente las obras en construcción y gran parte de la vía que, naciendo en el paseo de la Aduana, y siguiendo por los de la Industria y San Juan, sigue por la calle Ronda de San Pedro, plaza de Cataluña, calle de Pelayo, Rondas de San Antonio y San Pablo, para terminar en el muelle de San Beltran, tan pronto como se halle abierta la calle del Marqués del Duero, vulgo del Paralelo.
Cinco kilómetros de extensión abraza esta línea, que en su totalidad está destinada al trasporte de viajeros y á la vez de mercancías en la parte que media de la estación del ferro-carril de Tarragona á la del de Francia, para cuyo doble servicio se están sentando tres raíls ó barras-carriles uno común á los servicios y otro tan sólo para uno de estos. El ancho de la vía para este servicio de coches y vagones es de 1'676, es decir el ancho de la vía férrea española; los raíls pesan 24'500 por m. lineal.
El sistema de vía adoptado para el servicio de viajeros es el que actualmente se adopta en Marsella, Orleans, Rouen y Genova, del cual Bruselas tiene 14 kilómetros en explotación desde hace cuatro años, colocados con maderas exactamente de las mismas dimensiones y calidad que está sentando la Catalana de Tranvías. Marsella tiene 23 kilómetros en explotación y 16 en construcción del mismo sistema, y tienen ya ó tendrán dentro de poco establecido el mismo sistema, Havre, Nancy, Dusseldorf, Francfort y Tours, según recordamos en este momento. El raíl pesa 12 kilos, por m. lineal.
Los coches, cuyas fotografías hemos examinado, serán distintos de las que usan actualmente las Compañías de tranvías de esta, habiéndose adoptado como tipo el material americano reformado.
Los coches de invierno serán bastante lujosos y pesarán 1.700 kilos; los de verano serán abiertos, tendrán los asientos de frente y sólo pesarán 1.300 kilos, pudiendo contener 32 personas.
Ninguno de los coches tendrá imperial.

MODIFICACIONES EN EL TRAZADO HASTA 1899.

Una jardinera  de haciendo la línea de Circunvalación hacia 1889
El periodo de la Exposición Universal de 1888, fue el que marco más incidencias a la línea de Circunvalación, a partir de marzo de aquel año dejaría la ruta de ir por Salón de San Juan y Pujadas para pasar por Comercio e Industria. Este cambio duraría todo el resto de su existencia.


Modificación de la línea de Circunvalación en Plaza de Cataluña 1888.
25 febrero 1888  -Hoy quedarán definitivamente emplazados en la Ronda de la Universidad los rails del  tranvía de Circunvalación, de modo que á no ocurrir entorpecimiento alguno, los tranvías circularán mañana por dicha vía. Ayer comenzó la construcción del surtidor que ocupará el centro del hemiciclo formado por el palacio de la Industria y Comercio. Este surtidor tendrá cuarenta metros de diámetro y se hallará rodeado de pequeños parterres inclinados de quince metros.16 de marzo de 1888 Durante todo el día de ayer el tranvía de circunvalación recorrió el arroyo lateral del Salón de San Juan en toda su extensión, deteniéndose sólo en el Paseo de la Industria, algo después de la calle de la Princesa, desde cuyo punto vuelve hacia atrás 
También cambio el paso por plaza Cataluña dejando de atravesarla por su centro en diagonal para pasar por el lado Rambla Cataluña y Ronda Universidad:

En 1888 cristalizo la fusión de la Sociedad Catalana de Tranvías, a Los Tranvías de Barcelona, primera gran unión de compañías tranviarias de la ciudad.

1 de noviembre de 1888
Anoche continuaron en la plaza de Cataluña los trabajos de unión de los rails de las compañías de tranvías de Gracia y de Circunvalación, siendo muchos los curiosos que rodeaban a los obreros, y los transeúntes atraídos por el foco de luz producido por un gigantesco mechero de gas destinado a iluminar el sitio de las obras.
Coche del tranvía de la derecha del Ensanche (TBEyG) en la línea de Circunvalación frente al parque.
Hacia 1890 se produce la absorción del tranvía de T.B.E. y G. por Parte de Los Tranvías de Barcelona:
25 de enero de 1890

Parece que la Compañía de los tranvías de Gracia, Pueblo Nuevo y Circunvalación está en negociaciones para adquirir la línea del tranvía de la Derecha del Ensanche y el material móvil que posee la Compañía que explota dicha vía.

Tranvía de Circunvalación en el Paralelo 
Finalmente en verano de 1892 se completaría la línea.
  
 14 Agosto 1892.— Ayer, á las seis y media de la tarde, se inauguró el nuevo trozo de vía, perteneciente á la compañía general de tranvías, comprendido entre la Ronda de San Pablo y el paseo de Colón. Mañana daremos detalles acerca de las líneas que tiene actualmente en explotación dicha compañía.
COMPAÑÍA  ANÓNIMA DE TRAMVIAS DE BARCELONA
Desde hoy domingo, 14 de los corrientes, quedará abierto al servicio público el nuevo trozo de vía complemento de la sección de Circunvalación que comprende la calle del Marqués del Duero y paseos de Colón y de Isabel II. A pesar del aumento de recorrido, regirá para dicha sección la misma tarifa que hasta hoy, pagándose por un pasaje sea cualquiera el punto de la línea en que suba el pasajero.
Tranvía de Circunvalación frente a Atarazanas.
10 céntimos por la circunvalación completa
Los coches de esta sección llevarán en la parte superior de los lados unas.
BANDERAS DE FONDO AZUL CON UN DISCO BLANCO.

Últimos tiempos de tracción animal, enero 1899EL CAMBIO DE TRACCIÓN.
A principio de 1899 se inicio el servicio con tracción eléctrica, primero en la circunvalación interior y pocos días después en la exterior con este paso la ciudad iría transformando las tracciones animal y de vapor por la eléctrica, en un periodo inferior a los cinco años.
Página 2.—Domingo 15 Enero 1899. —Ayer tarde volvieron a verificaran  pruebas  en la línea de circunvalación con los tranvías eléctricos. Salieron cuatro carruajes, cuyas maniobras dieron un  resultado satisfactorio. Hoy por la mañana, se inaugurara el servicio de tracción eléctrica en la citada línea de circunvalación, poniéndose en movimiento diez carruajes en toda la línea
Pagina 3.—Viernes 27 Enero 1899,
Conforme anticipamos, ayer se Inauguró para el público el servicio de tranvías por tracción eléctrica en el trayecto de circunvalación del interior.
Diez fueron los carruajes que prestaron servicio, y en todos los viajes viéronse atestados de pasajeros, dando lugar la aglomeración no solo a apreturas por subir, sino también a alguna disputa, tal era el afán por disfrutar del nuevo adelanto en la locomoción.
Los transeúntes contemplaban con curiosidad  a cada coche que se deslizaba movido eléctricamente y en los puntos de cruce, de paseos, como en la Rambla y en la Plaza de Cataluña, siempre hubo un nutrido grupo de personas en espera de que pasaran nuevos carruajes, que como decimos más arriba, iban siempre a rebosar.
Pagina 1.—Lunes 30 Enero 1899, Ayer se prestó servicio completo por tracción eléctrica en la línea del tranvía de circunvalación.


El tiempo siguió avanzando y la línea de Circunvalación como un reloj cuyas buscas giraran en ambos sentidos fue marcando el tiempo de la ciudad:
19051915

1923


El 15 de septiembre 1923 el 29 deja de circular por la calle de Pelayo para dirigirse  por la Ronda Universidad:

El Diluvio, Página 15 .— Sábado 16 Septiembre 1922)
Desde ayer los tranvías que hacen el recorrido de la línea de circunvalación, por la Ronda de la Universidad, en efectuarlo por la calle de Pelayo. Esta modificación la consideramos acertada en ; parte , pues evita el largo rodeo que da por la parte baja de la plaza de Cataluña pero resulta, con el nuevo trayecto, que los coches han de cruzar la línea del ferrocarril eléctrico de la calle de Balmes, constituye un serio peligro, que en lo sucesivo será mucho mayor, dado el aumento considerable de tranvías que pasaran por dicho lugar.
Coincidiendo con esta modificación del trazado, la Empresa de los Tranvías ha dispuesto el cambio de vías de la calle de Pelayo y que los coches que por allá circulan, a fin de no entorpecer las obras, se efectúen también, interinamente, por la Ronda de la Universidad. No hay que decir, por lo tanto, que el tránsito por la referida Ronda desde ayer es enorme y que, en consecuencia, si no se toman las debidas precauciones, va a ocurrir cualquier día, en aquel lugar, una catástrofe.  
Cambio de trazado de linea 29 de Pelayo a Ronda Universidad.


La Dirección de los Tranvías ha colocado allá  un empleado para dar a los conductores orden de parar al acercarse un convoy, ello no basta; es indispensable, antes que se obligue a la Empresa del ferrocarril eléctrico a que modere la escandalosa velocidad que llevan los trenes por aquella calle, o, cuando menos, antes de llegar al indicado cruce.  

                           1925
1935
1945
Linea de Circunvalación 1947


1955
1962
Entre 1962 y 1963 el 29 deja de circular por el tramo Ronda Universidad y Ronda de San Pedro alejando su recorrido del centro alejándose de Plaza de Cataluña y Urquinaona:
TRANVÍAS DE BARCELONA, S. A. Sociedad privada municipal
A V I S O
Para facilitar las obras de transformación de la Zona del Arco del Triunfo, a partir del próximo domingo, día 9, los tranvías de los discos números 29 y 59 experimentarán las siguientes variaciones: SERVICIO 29 La línea-de circunvalación interior se desviará por la calle de Muntaner, avenida José Antonio y Paseo de San Juan, para enlazar nuevamente con su recorrido actual en el Arco del Triunfo.

VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE 1962 

Modificación del trazado entre 1962 y 1963 azul trazado final, naranja/rojo trazado anterior a 1962


1967
El 16 de Noviembre dejaría de circular el tranvía 29 le sucedería el tranvía 61 que haría una semí circunvalación entre Colon y la Plaza de España y el autobús 29 de Circunvalación, ambas líneas, la tranviaria en 1967 y el autobús en 1985.

TRANVÍAS DE BARCELONA, S.A. Sociedad privada municipal
AVISO
A partir del próximo día 17 del actual y a causa de las obras de prolongación del Metro en calle Marqués del Duero, esta Sociedad se ve precisada a efectuar las siguientes modificaciones en sus líneas.

LINEA 29 (CIRCUNVALACIÓN) : Pasará a ser servida por autobuses, recobrando su tradicional recorrido por las Rondas de San. Pedro, y Universidad en un sentido, y por  Pelayo. Plaza Cataluña y Trafalgar en el otro.

NUEVA LINEA DE TRANVÍAS: LINEA 61 -PLAZA ESPAÑA-PLAZA TETUAN-ATARAZANAS. Esta línea se establece para reemplazar a la línea 29 en el recorrido Plaza Universidad -Atarazanas, vía Tetuán y Arco de Triunfo, y reforzar la línea 56, entre Plaza de España y Plaza Tetuán.
Barcelona, noviembre de 1967  La Dirección

Así podríamos indicar que la línea de Circunvalación paso su último año como en sus orígenes como una semi-circunvalación con el número 61.
domingo, 10 de septiembre de 2017

La cochera del Tranvía de la derecha del Ensanche.

Hace algunos meses el Sr. Jordi Ibañez, nos paso un documento excepcional, se trataba  de unas fotocopias del plano de la cochera del ensanche fechado en 1931.

El documento, pertenencia  a uno de los inventarios que la compañía realizo entre los años veinte y treinta y ademas de las dimensiones incluía indicaciones que nos permitió ver las dependencias de la misma y el uso que en aquel momento recibían.
Además algunos trazos en lápiz, indicaban las modificaciones que en los años cincuenta se realizarían a la subcentral para incorporar un grupo rectificador de vapor de mercurio.

La primera tarea a realizar, fue la comparación con la cartografía de Barcelona de la época, y la primera comprobación fue que el delineante que levanto el plano, obvio los ángulos de las calles de gracia convirtiendo la ligera inclinación de las calles en ángulos rectos lo que sin duda le facilitaría la tarea, pero falseaba la realidad.
Acto seguido se procedió a realizar un nuevo plano extrapolando las dimensiones del plano de 1931 a la cartografía de Gracia de 1928 y el resultado fue:
Dado que se trata de la última cochera de tranvías de Barcelona que albergó tracción animal, tal como se desprende del plano y la documentación del   inventario de 1926, la cochera es un edificio muy interesante para nosotros.
La cochera en 1931 tenia tres funciones, la propiamente dicha de cochera con capacidad para unos veinte coches, la subcentral transformadora y el servicio de vía y obras con dos secciones una de vía y aparatos de vía y la principal que correspondía a servicio de línea aérea. Es en esta sección donde operaban una veintena de equinos que tenían como principal función el tiro de las torres de línea aérea.
(Continuará)

sábado, 1 de julio de 2017

SARAJEVO IILa Compañía KJPK GRAS de Sarajevo, modifico algunos coches PCC construidos por St. Luis Car Co. entre 1941 y 1944 y que operaban en la ciudad Bosnia desde 1960 en coches articulados.
Una de las curiosidades que hasta la fecha hemos visto con respecto a los PCC es la ausencia de composiciones con remolque. Solo en algunos casos hemos visto composiciones de dos coches acoplados, pero suponemos que ya desde sus orígenes no se previó nunca que llevaran remolque.
Los PCC de Washington, además, no eran los de mayor capacidad de las muchas versiones que se llegaron a construir.
Así en Sarajevo conforme  la ciudad fue creciendo, aquel parque tranviario se devino insuficiente para transportar su población.
En 1964 a partir de 2 coches PCC ex Washington,  KJPK GRAS construyo un prototipo de coche articulado de tres bogíes, con lo que casi doblaba la capacidad por tranvía. Poco después por el mismo proceso construiría 7 unidades más, estas unidades articuladas se numerarían del 100 al 107 y  precederían a los tranvías articulados Tatra construidos en Checoslovaquia.

Los PCC de Washington seguirían en operación compartiendo raíles con tranvías de otra procedencia en servicio regular hasta principios de los ochenta.
En 1984 con los juegos Olímpicos de  invierno en Sarajevo la red creció y se rejuveneció con nuevos vehículos.


Sin embargo a finales de la década se produjo una crisis industrial en la entonces Yugoslavia  y con la desaparición del régimen de Tito y la  posterior desintegración de Yugoslavia, a la que siguió la guerra de los Balcanes, que se cebo muy especialmente en la capital Bosnia; recordamos en los telediarios. las atroces imágenes de personas abatidas por francotiradores con un fondo de tranvías y trolebuses abandonados en el centro de la avenida.

Tras la guerra 1992-1995 y finalizada con la intervención americana culminada con los acuerdos de Dayton. (Desgraciadamente Europa fue incapaz de ponerse de acuerdo para poner fin a aquella masacre).
La ciudad volvió a la vida y con ella volvieron los tranvías a circular por sus calles.
Hoy 55 años después de su llegada a la entonces Yugoslavia, un tranvía PCC ex-Washington numerado con el 71 y con 75 años de servicio a cuestas, circula como vehículo turístico, tal si rodara en el Sarajevo de 1962.


lunes, 8 de mayo de 2017

En mayo murió Abril.
  Había sido casi un año de preparaciones y trabajo ilusionado. Buscar prados para que tuviera buenos pastos, preparar una dieta de cereales adecuada consultas a veterinarios...
Ferradures que hace dos años se hizo cargo de su yegua Abril, esperaba que a fines de abril pudiéramos realizar la fiesta de presentación de un nuevo miembro en nuestro clan.
La madrugada del 3 de Mayo en luna creciente lo que iba a ser una alegría, se truncó.
Aquella misma tarde tras encargarse de los restos de nuestra querida Abril y de su nonato potro Adagio, escribió para todos sus amigos este comentario en Facebook.
Hemos considerado oportuno publicarlo con su permiso en el Blog, para hacerlo extensible a todos nuestros amigos.Abril, per aquestes dates sabia jo que et faria un homenatge, que penjaria una foto teva i que series a boca de tothom a Olesa. El que jo pensava es que les circumstàncies serien diferents. No només tu series la protagonista, sinó també el fruit del teu ventre.
Tot anava bé, ens estaves fent esperar, però era normal. Fins ahir a la nit tot anava com havia d'anar. Tu estaves tranquil·la, el petit nedava dins la teva gran panxa... si ho hagués sabut...
Aquesta matinada t'has posat a pollinar, a les hores que normalment ho feu els de la teva espècie, i ha començat ningú sabia el que passaria.
El teu petit era massa gros i se t'ha quedat travessat. Tu has lluitat fins al final per salvar-lo,  que haguessis donat la teva vida per ell i així ho has fet, has lluitat fins al final.
Has sigut sempre una lluitadora, des que et vaig treure d'aquella barraca de Sant Feliu he sabut que eres dura (la feina que em vas donar per pujar-te aquell dia al remolc per portar-te a casa!). Et vaig deixar anar a un prat, i quan et vaig tenir una quadra feta per a tu, allà amb els altres cavalls vas decidir que no volies entrar (tot i la nostra insistència), deies que ja havies viscut prou tancada entre quatre parets, i et vaig donar el que volies, llibertat.
Hi ha gent que pensava que no eres feliç amb aquesta llibertat, però Abril, a aquesta gent no els has de fer cas! Persones que deien que et mullaves i passaves fred (quan tu i jo sabem que al terreny de dalt Can Morgades tot i tenir un cobert molt ben fet no hi volies entrar quan plovia punyetera!), i serà la mateixa gent que donarà mil i una voltes a la teva mort, només perquè no tenen altra cosa a fer. Però també hi ha molta gent que t'estimava i cada dia et portava llaminadures. Volguessis o no, eres l'animal insígnia d'Olesa.
Et vaig fer engreixar i et vaig posar en condicions, ja que vas venir un pèl primeta, i un cop grassa vaig veure que eres l'euga més guapa que havia tingut, i n'han passat forces per les meves mans. Vaig decidir que com eres la que jo considerava perfecte havia de continuar el teu llinatge, i vaig escollir per a dur a terme aquesta tasca amb tu a un altre dels millors cavalls que he tingut, en Dalilo. Aquesta decisió, que aleshores vaig creure inofensiva t'ha costat la vida.
Tu no l'has arribat a veure, però jo si, era preciós, el poltre més gros que he vist en molt de temps, i això ha estat el motiu pel qual desgraciadament heu marxat tots dos. Tot negre, ja es faria blanc com els pares amb el temps. Li anàvem a dir Adagio.
Quan a primera hora del matí us he vist a terra, sense alè volia morir jo també. Tu saps que em defineixo com aquella cançó d'en Loquillo "Feofuerte y formal", però aquest matí no he estat fort. M'he assegut al teu costat a plorar, feia molt de temps que no plorava, potser anys, m'he assegut a maleir el dia que se'm va ocórrer de fer-te criar.
Abril, la meva Rubia, sempre et duré al cor, sempre seràs la més bonica, la més elegant i la més dura de totes les eugues que he tingut i tindré.
Descanseu en pau Abril XVI i Adagio de Lería   Abril, por estas fechas sabía que te haría un homenaje, que colgaría tu foto y que estarías en boca de todo el mundo de Olesa. Lo que yo no pensaba es que las circunstancias serían diferentes. No sólo tú serías la protagonista, sino también el fruto de tu vientre.
Todo iba bien, te estabas haciendo esperar, pero era normal. Hasta ayer noche, todo iba cómo debía ser. Tú estabas tranquila, el pequeño nadaba dentro de tu gran barriga... si lo hubiera sabido...
Esta madrugada te has puesto a pollinar, en las horas que normalmente lo hacéis los de tu especie, y ha empezado bien, nadie sabía que pasaría.
Tu pequeño era demasiado grande y se te ha quedado atravesado. Tú has luchado hasta el final para salvarlo, sé que hubieras dado tu vida por él y así lo has hecho, has luchado hasta el final.
Has sido siempre una luchadora, desde que te saqué de aquella barraca de Sant Feliu he sabido que eres dura (¡el trabajo que me diste para subirte aquel día al remolque para traerte a casa!). Te solté en un prado, y cuando te tuve una cuadra hecha, allá con los otros caballos decidiste que no querías entrar (todo y nuestra insistencia), decías que ya habías vivido bastante cerrada entre cuatro paredes, y te di lo que querías, libertad.
Hay gente que pensaba que no eres feliz con esta libertad, ¡pero Abril, a esta gente no les tienes que hacer caso! Personas que decían que te mojabas y pasabas frío (cuando tú y yo sabemos que en el terreno de arriba Can Morgades a pesar de tener una cubierta muy bien hecha no querías entrar cuando llovía ¡puñetera!), y será la misma gente que dará mil y una vueltas a tu muerte, sólo porque no tienen otra cosa a hacer. Pero hay mucha más gente que te quería y cada día te traía golosinas. Quisieras o no, eras el animal insignia de Olesa.
Te hice engordar y te puse en condiciones, puesto que viniste un poco delgadita, y una vez rehecha vi que eras la yegua más guapa que había tenido, y han pasado unas cuantas por mis manos. Decidí que como eras la que yo consideraba perfecta tenía que dar continuidad a tu linaje, y escogí para llevar a cabo esta tarea contigo a otro de los mejores caballos que he tenido, Dalilo. Esta decisión, que entonces creí inofensiva te ha costado la vida.
Tú no lo has llegado a ver, pero yo sí, era precioso, el potro más grande que he visto en mucho tiempo, y esto ha sido el motivo por el cual desgraciadamente habéis marchado los dos. Totalmente negro, ya se haría blanco como sus padres con el tiempo. Le íbamos a llamar Adagio.
Cuando al amanecer os he visto en tierra, sin aliento quería morir yo también. Tú sabes que me defino como aquella canción de  Loquillo "Feo, fuerte y formal", pero esta mañana no he sido fuerte. Me he sentado a tu lado a llorar, hacía mucho tiempo que no lloraba, quizás años, me he sentado a maldecir el día que se me ocurrió de hacerte criar.
Abril, mi Rubia, siempre te llevaré al corazón, siempre serás la más bonita, la más elegante y la más dura de todas las yeguas que he tenido y tendré.
Descansáis en paz Abril XVI y Adagio de Lería
En Olesa a 3 de mayo de 2017